کارگروه بهره‌وری انرژی

کارگروه بهره‌وری انرژی

 

بهینه سازی مصرف انرژی یکی از اصلی ترین مسائل انرژی در کشور است، به طوری که در اکثر سیاست های بالادستی و برنامه های کشور جزو اصلی ترین مسائل مطرح شده است.
بهینه سازی مصرف انرژی به طور کلی به دو بخش بهره وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف یا رفتار مصرفی قابل تقسیم است. اگر مصرف انرژی را به دو بخش مصرف کننده و لوازم مصرفی تقسیم کنیم، بهره وری به معنای ارتقا کیفیت و راندمان و کاهش تلفات لوازم مصرفی است. در طرف دیگر هم اصلاح رفتار مصرفی به معنای مدیریت مصرف توسط خود مصرف کننده است.
یکی از مهمترین و پرکاربردترین شاخصهایی که برای بررسی وضعیت مصرف انرژی در کشورها به کار می‌رود، شاخص شدت انرژی است. این شاخص از تقسیم کل انرژی مصرف شده در یک کشور بر میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور به دست می آید. طبق آمارهای منتشر شده وضعیت ایران در این شاخص وضعیت مطلوبی نیست.

همانطور که ذکر شد، در اکثر سیاست های کلان و برنامه های موجود در کشور نیز بر اصلاح این وضعیت تاکید شده است. به طور کلی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور به دو دسته قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می شود. راهکارهای قیمتی در واقع به عنوان اهرمی برای راهکارهای غیرقیمتی به کار برده می‌شوند.