کارگروه بالادستی

کارگروه بالادستی

 

حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ که سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی بسیاری در این بخش ها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند. به دلیل اهمیت بسیار بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور و پیچیدگی‌های تنظیم روابط وزارت نفت با شرکت‌های تابعه خود لزوم سیاستگذاری دقیق در این حوزه ضروری است.

شبکه مسائل بالادست نفت و گاز شامل بخش های مختلفی می شود که شامل موارد زیر است:

  • چالش‌های تولید داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز
  • دسته بندی و اولویت گذاری اکتشاف و توسعه میادین کشور
  • ارائه مدل‌ مطلوب قرادادهای توسعه میادین مبتنی بر وضعیت انواع میادین کشور
  • سیاست‌ها و الزامات ایجاد و توسعه شرکت‌های اکتشاف و تولید
  • اصلاح رابطه مالی و ساختاری وزارت نفت با شرکت‌های تابعه به ویژه شرکت ملی نفت
  • شکل گیری و حکمرانی وزارت نفت
  • اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت
  • ایجاد نهاد تنظیم گر برای مدیریت بهتر حوزه انرژی کشور

موضوع پنل بالادستی در کنگره سیاستگذاری : معضلات تولید داخل تجهیزات صنعت نفت

توليد در كشور در طول ساليان گذشته همواره با چالشها و موانع زيادي روبهرو بوده است. قوانين، مقررات و رويههاي اداري مرتبط با توليد در ايران با ضعفها و چالشهاي فراواني روبهرو است و اين موانع و چالشها موجب شده است توليد در كشور با ريسكهاي زيادي مواجه باشد.

توجه به این چالش ها و ارائه راهکار جهت برطرف کردن آن‌ها، تسهیل‌گر روند تولید داخل تجهیزات در صنعت نفت خواهد بود. لذا در این دوره از کنگره موضوع پنل بالادستی، معضلات تولید داخل تجهیزات صنعت نفت است که توسط کارشناسان این حوزه شناسایی شده است.